ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ĐẠI HỌC

NĂM HỌC 2018-2019

Trường đại học Hoa Sen đã kết thúc xét tuyển phương thức riêng của năm 2018.

Trân trọng.